موقعیت شغلی

عنوان پست شغلیگروهتاریخ
معاون مدیر اجرایی ساختمانمدیریت ارشدآوریل 5, 2017
مدیر فنی برنامهمدیریت ارشدمی 9, 2017
مدیر فنی برنامهخدمات دولتیجولای 5, 2017
برنامه ریز صنعتی ارشدساخت و ساز شهریژوئن 6, 2017
برنامه ریز صنعتی ارشدمدیریت برنامهمی 18, 2017